09148008494

09366148739

info@ExirMedia.com

استان اردبیل , خیابان قیام , جنب بیمه ایران

متعهد به راه درست

انسان است که می‌تواند میان درست و غلط تفاوت بگذارد و با تعهد به درستی، زندگی را بهتر کند.

با پشتکار و مصمم

زمانی که بدانید چرا، در مسیر خود مصمم خواهید بود و تسلیم سنگ‌های ریز و درشت نمی‌شوید.

گرم و صمیمی

هیچ چیز مثل گرما لذت بخش نیست. گرماست که وجود ما را در کنار یکدیگر معنی می‌بخشد.

فـرزاد حسـن نـژاد
طـراح گـرافیـک

مـهـدی صـدق زاده
طـراح گـرافیـک

بـی نـام
بـی نـام

بـی نـام
بـی نـام